Közérdekű információk

A 2011. évi CXII. törvény szerinti

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA

 

  1. Szervezeti, személyzeti adatok

 

 

Megnevezés

Adat

1.

A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei

Cívis Ház Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Cívis Ház Zrt.

4024 Debrecen, Iparkamara u. 2.

Tel.: +36 52 503-111

Fax.: +36 52 503-114

civishaz@civishaz.hu

www.civishaz.hu

Ügyfélszolgálat elérhetősége

2.

A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

A Cívis Ház Zrt. szervezeti és működési szabályzata

A Cívis Ház Zrt. szervezeti felépítése

3.

A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

Vezetők elérhetősége 2021

4.

A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend

Ügyfélszolgálat elérhetősége

5.

Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége

A Tulajdonos Debreceni Vagyonkezelő Zrt., Igazgatósága

Elnöke: Dr. Mészáros József,

Tagok: Szabó Ákos, Kotosmann Zoltán, Gerbrant Redmer de Boer, Fodor András

Debrecen, Piac u. 77.

Tel: +36 52 509-408

vagyonkezelo@dvrt.hu

Cívis Ház Zrt. Felügyelőbizottsága

Elnöke: Komolay Szabolcs

Tagok: Katona Erzsébet, Korbeák György, Vadon Balázs, Kőszeghy Csanád Ábel

Debrecen, Iparkamara u. 2.

Tel: +36 52 503-111

titkarsag@civishaz.hu

6.

A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai

 

 

 

 

nem releváns

7.

A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke

Cívis Takarító Kft.

4025 Debrecen, Petőfi tér 10.

Ügyvezető: Turbuly Zsolt

Tevékenységi kör: általános épülettakarítás

Tel/Fax: 52/431-916

E-mail: civistkft@gmail.com

Részesedés: 100%

 

Cívis Lakóparkfejlesztő Kft.

Cím: 4024 Debrecen, Iparkamara u. 2.

Ügyvezető: Ábri Balázs

Tel.: +36 52 503-111

Fax.: +36 52 503-114

Részesedés: 90%

 

Debreceni Társasházkezelő Kft.

Cím: 4031 Debrecen, Kishegyesi út 38.

Ügyvezető: Horváth Zoltán

Tevékenységi kör: ingatlankezelés

Tel/Fax: 52/492-783

E-mail: tarsashk@digikabel.hu

Részesedés: 49,83%

 

EDC Debrecen Nonprofit Kft.

Cím: 4025 Debrecen, Piac u. 79.

Ügyvezető: Pécskay Zoltán

Tevékenységi kör: máshova nem sorolt egyéb kiegészítő üzleti tevékenység

Tel.: +36 20 353 3663

E-mail: info@edc.debrecen.hu

Részesedés: 11%

8.

A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai

 

 

 

 

nem releváns

9.

A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye

 

 

 

 

 

nem releváns

10.

A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve

 

 

nem releváns

11.

A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai

 

 

 

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata

4024 Debrecen, Piac u. 20.

 

 

 

  1. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

 

 

Megnevezés

Adat

1.

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

Alkalmazott jogszabályok

Alapító okirat

Szervezeti és Működési szabályzat

FEB ügyrend

Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat

Adatkezelési tájékoztató

Szervezeti integritássértő események kezelésének szabályzata

Közérdekű adatok megismerésére irányuló szabályzat

2.

Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven

 

 

 

nem releváns

3.

A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai

nem releváns

4.

Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nem releváns

5.

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények

7/2001. (III. 6.) Kr. rendelet az önkormányzati tulajdonú bérlakások bérbeadásáról és a lakhatással kapcsolatos szociális feladatokról

 

6/2001. (III. 6.) Kr. rendelet az önkormányzati tulajdonú bérlakások lakbérének megállapításáról

6.

A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei

Adatvédelmi szabályzat

Adatvédelmi tájékoztató

7.

A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke

 

 

nem releváns

8.

A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nem releváns

9.

A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától

 

 

 

 

nem releváns

10.

A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények

 

Közlemények

 

11.

A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk

 

Pályázat

 

12.

A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai

 

ÁSZ jelentés 2017

ÁSZ jelentés 2023

13.

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, az információs jogokkal foglalkozó személy neve

Belső munkatárs:

Kerti Gabriella menedzser asszisztens

Telefon: +36 52 503 136

E-mail: kerti.gabriella@civishaz.hu

4024 Debrecen, Iparkamara u. 2.

 

Külső adatvédelmi tisztviselő:

Euro-Inford Iroda Kft., képviselője: Szeifert Péter ügyvezető

E-mail: dpo@euroinford.hu

Telefon: +36 70 421 7663

Levelezési cím: 2151 Fót, Kosztolányi D. u. 11-13.

 

Adatvédelmi szabályzat

Adatvédelmi tájékoztató

Közérdekű adatok megismerésére irányuló szabályzat

14.

A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

 

 

 

nem releváns

15.

A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

 

 

nem releváns

16.

Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél

 

 

 

nem releváns

17.

A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

 

 

nem releváns

18.

A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista

Közzététel 2023

Közzététel 2021

19.

A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető kulturális közadatok listája a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével, valamint a közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítható közadat típusokról való tájékoztatás, a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével

 

 

 

 

 

 

 

 

nem releváns

20.

A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata

 

 

 

nem releváns

21.

A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért fizetendő díjak általános jegyzéke, a díjszámítás alapját képező tényezőkkel együttesen

 

 

 

nem releváns

22.

A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás

 

nem releváns

23.

A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése

 

 

 

 

 

nem releváns

24.

A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint
a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövege

 

 

 

 

nem releváns

25.

A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró dokumentum (vagy az annak elérhetőségére mutató hivatkozás), amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő a közfeladatot ellátó szerv részére

 

 

 

 

 

 

 

nem releváns

 

 

 

  1. Gazdálkodási adatok

 

 

Megnevezés

Adat

l.

A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerint beszámolója vagy éves költségvetés beszámolója

 

 

https://e-beszamolo.im.gov.hu/oldal/kezdolap

Cégjegyzékszám: 09-10-000202

2.

A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

 

 

 

 

https://e-beszamolo.im.gov.hu/oldal/kezdolap

Cégjegyzékszám: 09-10-000202

3.

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond

 

 

 

 

 

nem releváns

4.

Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a védelmi és biztonsági célú beszerzések adatai és a minősített adatok, továbbá a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 9. § (1) bekezdés b) pontja szerinti beszerzések és az azok eredményeként kötött szerződések adatai kivételével
A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött - általános forgalmi adó nélkül számított - ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő - egy évnél hosszabb időtartamra kötött - szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nem releváns

5.

A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)

 

6.

A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések

 

 

 

2020.évben: Cívis Póló Vízilabda Egyesület 16 475 eFt

7.

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

 

nem releváns

8.

Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)

2019. évi közbeszerzési terv

2020. évi közbeszerzési terv

2021. évi közbeszerzési terv

2022. évi közbeszerzési terv

2023. évi közbeszerzési terv

2023. évi közbeszerzési terv_2